شماره: 51
1400/03/19
فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت‌های تولید کننده باتری‌های نیروگاهی
فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت‌های تولید کننده باتری‌های نیروگاهی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با عاملیت مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (مرکز آبانیرو) - پژوهشگاه نیرو در نظر دارد در زمینه شناسایی و ارزیابی شرکت‌های تولید کننده باتری‌های نیروگاهی، اقدام نماید. لذا تولیدکنندگانی که از تمایل و آمادگی لازم برخوردار هستند، می‌توانند مدارک رسمی شرکت شامل: اساس‌نامه، آگهی تأسیس، روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات، شناسه ملی و کاتالوگ محصول را حداکثر تا هفت روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی به ایمیل مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها (مرکز آبانیرو) (Inspection@abaniroo.ir) ارسال نمایند. متعاقباً پس از بررسی مدارک نسبت به ارزیابی تولیدکنندگان از طریق سامانه الکترونیکی دولت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی اقدام خواهد شد.
ارسال مدارک فوق الذکر توسط پیشنهاد دهندگان، ایجاد حق برای ایشان و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار از شرکت تولید نیروی برق حرارتی را نمی‌نماید.
متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با تلفن 88363368 - 021 مدیر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها (مرکز آبانیرو) تماس حاصل نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©