شماره: 61
1400/10/22
برگزاری جلسه کمیته راهبری" طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردهای حوزه تخصصی تولید نیروی برق حرارتی" با ترکیب جدید اعضاء کمیته
برگزاری جلسه کمیته راهبری" طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردهای حوزه تخصصی تولید نیروی برق حرارتی" با ترکیب جدید اعضاء کمیته

پس از تعیین نهاد متولی استانداردها و دستورالعمل‌ها توسط وزارت‌نیرو در شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، جلسة کمیتة راهبری" طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردهای حوزه تخصصی تولید نیروی برق حراررتی " با ترکیب اعضاء جدید کمیته مذکور روز دوشنبه 20 دی‌ماه  1400 در پژوهشگاه‌نیرو برگزار گردید.

با توجه به نقش مؤثر کمیته راهبری در دستیابی به اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های حوزه تولید برق کشور در زمینه استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مناسب و نظارت بر انطباق فعالیت‌های طرح در راستای تحقق نظام‎‌نامه استانداردهای صنعت برق، در این جلسه تشریح برنامه‌های سال 1401 با حضور مدیر کل محترم دفتر نظارت و بهسازی نیروگاه‌های شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی صورت گرفت. هم‌چنین مقرر شد افزایش تعاملات در مشارکت و هم‌افزایی فعالیت‌ها در حوزه تدوین استانداردها و دستورالعمل‌ها در حوزه تولید در دستور کار کمیته قرار گیرد.

در ادامه جلسه عناوین پروژه‌های مدنظر ارایه و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص هریک، کلیات برنامه پیش‌بینی شده طرح برای سال آتی مورد تأیید اعضاء قرار گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©