دات نت نیوک
شنبه 07 خرداد 1401
معرفی طرح
‌ معرفی فعالیت‌های طرح
تشریح اسناد طرح
‌معرفی مجری طرح‌
‌ معرفی اعضای کمیته راهبری ‌
معرفی پروژه‌های طرح ‌
آخرین اخبار طرح ‌

سند اساسی مرتبط با این طرح، نظامنامه استانداردهای صنعت برق است. با توجه به تأثیر راهبردی صنعت برق بر عملکرد مطلوب فرآیندهای فنی- مهندسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و به منظور مشارکت در بهبود سطح هم‌افزایی میان بازیگران صنعت برق کشور از طریق مدیریت نیازسنجی، تدوین، تصویب، استقرار، نظارت عالیه بر اجرا و کاربرد و بهبود مداوم استانداردها و مقررات فنی در صنعت برق کشور و با تأکید بر نقش استانداردها و مقررات فنی در نیل به خودکفایی و ارتقای کیفیت در جهت رعایت منافع مصرف‌کنندگان، نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق تهیه شده و در سال 1396 توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ شده است.